КЛИЕНТ

MEGA

Сопствениците на MEGA Kumanovo имаа потреба за комплетна маркетинг стратегија за тоа како брендот ќе биде претставен. Решението се состоеше од дизајнирање на веб-страна и развивање на маркетинг стратегија синхронизирана со мисијата и визијата на брендот.

mega-kumanovo-logo
Pageland тимот е ведар, внимателен и подготвен за соработка. Ги согледуваат и анализираат потребите и барањата на клиентите и на својствен начин даваат современи и оригинални решенија. Чувството на разбирање кое го поседуваат е токму она што ја прави врската функционална и нас како нивни клиенти не води кон посакуваната цел.
Виолета Б.
Сопственик

РЕШЕНИЕ

Маркетинг Стратегија

Познавајќи ја предноста на создавање на уникатна комуникација измеѓу брендот и клиентот, но во исто време избегнувајќи го претставувањето на брендот само од “продажен аспект”, дојдовме до развивање на детална маркетинг стратегија со која го дефиниравме “јазикот” и “тонот на гласот” на MEGA Kumanovo. Маркетинг стратегијата се рефлектира на секое поле од брендот и е во симбиоза со целта да се постигне голем приход.

Изработка на веб страна

Моќта на поседување на веб-страна, воедно и континуираната промоција што веб страната сама по себе ја овозможува, допринесе наше решение за дизајн на веб страна која не само што ќе ги прикаже сите услуги на брендот, туку и ќе биде е-продавница која ќе овозможи огромната палета на производи да е достапна до клиентите.

Plus laptop device
mega-website-mockup
Plus mobile device
googlead2

Дигитално Рекламирање

Моќта на Google. Претставувањето на брендот во дигиталниот свет е круцијално, особено кога станува збор за Google пребарувањето и Google Display network. Органското и платеното рекламирање е најважниот чекор во градење на свесност на брендот.

Социјални Медиуми

Моќта на социјалните медиуми. Ние ја разбираме важноста во тоа брендот да е присутен на социјални медиуми со уникатен изглед кој ќе е препознатлив, со леснотија во комуникацијата. Секој аспект на дизајнот потребно е да се рефлектира на секој дигитален канал.

Device mobile
ezgif.com-video-to-gif
mega1
mega2
© 2014-2020
CLIENT

MEGA

The owners of MEGA needed a complete marketing strategy for their brand and to define how the brand would be presented. The solution consisted of designing a website and developing a marketing strategy synced with the mission and vision of the brand.

mega-kumanovo-logo
The team of Pageland is always cheerful, careful and ready for collaboration. They perceive and analyze the needs of their clients and present ideas and original solutions in an inherent way. The feeling of understanding that they have is the thing that makes our relationship functional and us as their clients brings us closer the goal we want to achieve.
Violeta B.
Founder

OUR APPROACH & SOLUTIONS

Marketing Strategy

Knowing the advantage a brand has when it comes to a unique communication with a client, we developed of detailed marketing strategy that defined the tone of voice of Mega Kumanovo. The marketing strategy reflects every field of the brand and it is symbiotic with the goal to have growth in the revenue.

WEBSITE

Being aware of the power a well-developed website and the 24/7 promotion it generates for the brand, we came up with a solution for designing a website for MEGA Kumanovo that will reflect all their services, and in the meantime will be a full developed e-commerce platform which will make the products available for their clients.

Plus laptop device
mega-website-mockup
Plus mobile device
googlead2

DIGITAL ADVERTISING

The power of Google. The brand presence in the digital world is crucially important, especially when it comes to Google Search. Organic and paid search is the most important step in building brand awareness to the max.

SOCIAL MEDIA

The power of Social Media. We understood the importance of the brand to be present on social media with a unique look & feel that is recognizable and with ease of communication for the viewer. Every aspect of the design is reflected everywhere. 

Device mobile
ezgif.com-video-to-gif
mega1
mega2
© 2014-2021

Пополнете ја формата и откако ќе ја разгледаме Вашата порака нашиот тим ќе Ве контактира!

Fill out the form and after reviewing your request our team will contact you!