КЛИЕНТ

URBAN GARDEN

Сопствениците на Urban Garden ни пристапија со потребата за комплетна маркетинг стратегија за тоа како брендот/комплексот ќе биде претставен.

urban-garden-logo
Креативност, ефикасност и професионалност се самo неколку од причините поради кои ги препорачуваме Pageland за соработка. Со внимателно и посветено креирање на нашата маркетинг стратегија и веб страна, успешните резултати се секојдневни.

РЕШЕНИЕ

Маркетинг Стратегија

Познавајќи ја предноста на создавање на уникатна комуникација измеѓу брендот и клиентот, но во исто време избегнувајќи го претставувањето на брендот само од “продажен аспект”, дојдовме до развивање на детална маркетинг стратегија со која го дефиниравме “јазикот” и “тонот на гласот” на Urban Garden. Маркетинг стратегијата се рефлектира на секое поле од брендот и е во симбиоза со целта да се постигне голем приход.

Изработка на веб страна

Познавајќи ја моќта на поседување на веб-страна, воедно и континуираната промоција што веб страната сама по себе ја овозможува, нашето решение се состоеше од дизајн на веб страна која ќе ги опфати сите детали на самиот комплекс, планот позади неговото создавање, исто така и целта, овозможување на урбан живот на граѓаните. 

Plus laptop device
urban-garden-website-mockup
Plus mobile device
uggoogle

Дигитално Рекламирање

Моќта на Google. Претставувањето на брендот во дигиталниот свет е круцијално, особено кога станува збор за Google пребарувањето и Google Display network. Органското и платеното рекламирање е најважниот чекор во градење на свесност на брендот.

Социјални Медиуми

Моќта на социјалните медиуми. Ние ја разбираме важноста во тоа брендот да е присутен на социјални медиуми со уникатен изглед кој ќе е препознатлив, со леснотија во комуникацијата. Секој аспект на дизајнот потребно е да се рефлектира на секој дигитален канал.

Device mobile
2uginsta
uginsta
CLIENT

URBAN GARDEN

Urban Garden, residential & commercial complex. Urban Garden’s owners approached our agency with a desire to make a complete marketing strategy on how the brand/complex would be represented. The solution consisted designing a website and developing a brand marketing strategy intertwined with the brand’s mission and vision.

urban-garden-logo
Creativity, efficiency and professionalism are just one of the reasons why we recommend Pageland. They created our marketing strategy and website with care and dedication, and that was reflected in the daily success of the campaigns.

OUR APPROACH & SOLUTIONS

MARKETING STRATEGY

The unique communication between a brand and a customer should always be done in a clear way, avoiding to represent the brand with a ‘sales pitch’ only characteristic. Following this, we created a detailed marketing strategy which defined the voice and tone of Urban Garden. The marketing strategy is in complete symbiosis with the mission and vision of the brand in order the sales to improve continuously. That tone of voice of the brand is consistent on every social media channel, bringing synchronicity all over the digital presence of Urban Garden.

WEBSITE

Being aware of the power that owning a website has, and the 24/7 promotion that the website gives a brand, our solution for Urban Garden was consisted of design and communication of every detail of the residential complex, the plan behind its creation and also the way it helps people in choosing an urban way of living.
Plus laptop device
urban-garden-website-mockup
Plus mobile device
uggoogle

Digital ADVERTISING

The power of Google. The brand presence in the digital world is crucially important, especially when it comes to Google Search. Organic and paid search is the most important step in building brand awareness to the max.

SOCIAL MEDIA

The power of Social Media. We understood the importance of the brand to be present on social media with a unique look & feel that is recognizable and with ease of communication for the viewer. Every aspect of the design is reflected everywhere. 

Device mobile
2uginsta
uginsta
© 2014-2021

Пополнете ја формата и откако ќе ја разгледаме Вашата порака нашиот тим ќе Ве контактира!

Fill out the form and after reviewing your request our team will contact you!